Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas

 

1. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant ypatingus statinius. Projektuojant neypatingus statinius, ji rengiama, jei yra bent vienas iš išvardytų atvejų:

1.1. numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams, sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti;

1.2. numatoma naudoti sudėtingus statybinius įrenginius, vykdyti netradicinius ar sudėtingus statybos darbus;

1.3. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose, išskyrus vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio pastatus ir sodo namus;

1.4. numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, sustabdyti gamybinę ar ūkinę veiklą (rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.;

1.5. būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukštas gruntinis vanduo ir pan.).


2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma:

2.1. geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos;

2.2. gruntinio vandens pažeminimo būtinumas;

2.3. medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos;

2.4. griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai;

2.5. susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos;

2.6. gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius;

2.7. autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos;

2.8. papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos;

2.9. aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms;

2.10. bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos (statybvietės ribos ir jos aptvėrimas; pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai; kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos; buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos; medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą; darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu; atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos; saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje; būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės);

2.11. aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai;

2.12. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai;

2.13. statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto dalių sprendinių reikalavimai.

Kontaktai

Telefonas: 

El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partneriai